Header

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง

 • บริการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต แขน ขา อ่อนแรง
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Day Rehab), พากินสัน
 • การฝึกการทรงตัว และการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำตัว ด้วยเครื่อง Balance Trainer
 • การฝึกยืน และเดิน ด้วยเครื่องพยุง Lift Gait
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน และมือ ด้วยเครื่อง Biometric
 • การฝึกฝนทักษะในการกลับไปทำงานแต่และประเภท
 • การฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน
 • บริการการฝังเข็ม แผนปัจจุบัน และแผนจีน
 • Intencive stroke Rehab โปรแกรมการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้น

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม